White Goods (any metal w/o Freon)

White-Goods


$10 per ton/$10 minimum


Untagged (freon laden) appliances$30/ea.

Tagged (freon removed) appliances$12/ea